1547 1708 1038 1265 1970 1485 1963 1941 1215 1981 1699 1224 1947 1985 1909 1233 1608 1436 1716 1829 1476 1396 1281 1458 1781 1871 1271 1733 1899 1483 1308 1263 1656 1563 1400 1058 1705 1315 1791 1484 1212 1050 1449 1702 1500 1155 1901 1725 1118 1929 1679 1396 1441 1371 1484 1803 1208 1179 1636 1005 1066 1945 1580 1523 1957 1216 1439 1020 1323 1111 1245 1503 1767 1111 1564 1538 1277 1597 1152 1555 1572 1745 1384 1892 1155 1514 1917 1855 1700 1085 1082 1894 1106 1216 1611 1367 1543 1194 1876 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

วารสารการพยาบาลในประเทศ

Link รายชื่อวารสารการพยาบาลเพื่อค้นหาวารสารฉบับเต็มแบบออนไลน์


TCI Thai-Journal Citation Index Centre ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  yes

1. วารสารกองการพยาบาล (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

2. วารสารวิจัยทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

3. วารสารพยาบาล (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย)

4. วารสารพยาบาลสาธารณสุข (สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย)

5. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

6. Pacific Rim International of Nursing Research (สภาการพยาบาล)

7. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย)

8. พยาบาลสาร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

9. วารสารพยาบาลศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

10. วารสารสภาการพยาบาล (สภาการพยาบาล)

11. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย (สภาการพยาบาล)

12. วารสารเกื้อการุณย์ (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

13. วารสารพยาบาลทหารบก (สมาคมพยาบาลทหารบก)

14. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (สมาคมพยาบาลจิตเวช แห่งประเทศไทย)

15. Journal of Health Science and Medical Research (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

16. NU Journal of Nursing and Health Sciences (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

17. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (สภาการพยาบาล)

18. เวชสารสงขลานครินทร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

19. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

20. วารสารรามาธิบดีเวชสาร (มหาวิทยาลัยมหิดล)

21. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการพยาบาล (มหาวิทยาลัยมหิดล)

22. วารสารการพยาบาลและการศึกษา (สถาบันพระบรมราชชนก)

23. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

24. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทวงสาธารณสุข)

25. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย)

26. วารสารพยาบาลตำรวจ (สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ)

27. วารสารพยาบาลศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

28. วชิรสารการพยาบาล (โรงพยาบาลวชิรพยาบาล)

27. วารสารสุขภาพจิต แห่งประเทศไทย (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.