1028 1535 1481 1106 1431 1320 1916 1726 1511 1584 1497 1858 1976 1406 1562 1745 1447 1578 1809 1129 1412 1337 1198 1295 1075 1172 1283 1576 1807 1419 1932 1958 1445 1307 1220 1494 1886 1961 1896 1793 1135 1544 1995 1676 1103 1168 1259 1413 1663 1958 1156 1516 1284 1125 1734 1150 1883 1287 1815 1678 1058 1952 1973 1022 1084 1519 1432 1282 1512 1895 1325 1114 1739 1084 1364 1471 1608 1741 1787 1216 1743 1111 1770 1891 1801 1528 1831 1333 1044 1122 1179 1832 1015 1367 1335 1674 1318 1252 1179 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ตำราหลักสาขาการพยาบาลเด็ก

2. พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา(บรรณาธิการ). (2565). การพยาบาลเด็ก เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 4). ธนาเพรส.

3. พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา(บรรณาธิการ). (2565). การพยาบาลเด็ก เล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่ 6). ธนาเพรส.

4. พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา(บรรณาธิการ). (2565). การพยาบาลเด็ก เล่ม 3. (พิมพ์ครั้งที่ 5). ธนาเพรส.

5. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น(บรรณาธิการ). (2561). การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส.


6. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น(บรรณาธิการ). (2563). การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น. สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส.

7. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (2558). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 4).
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


8. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (2558). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่ 4).
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


9. รุจา ภู่ไพบูลย์(บรรณาธิการ). (2556). การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย. ธรรมสภา.

10. วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง(บรรณาธิการ). (2559).
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง. พรี-วัน.


11. ศรีมนา นิยมค้า. (2563). ความรู้พื้นฐานและการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง. สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส.

12. ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์, ฟองคำ ติลกสกุลชัย, วิไล เลิศธรรมเทวี, อัจฉรา เปรื่องเวทย์, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง(บรรณาธิการ). (2561). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).
(พิมพ์ครั้งที่ 5). สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.


13. ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์, ฟองคำ ติลกสกุลชัย, วิไล เลิศธรรมเทวี, อัจฉรา เปรื่องเวทย์, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง(บรรณาธิการ). (2561). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).
(พิมพ์ครั้งที่ 5). สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.


14. ชลดา จันทร์ขาว. (2562). การพยาบาลทารกแรกเกิด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

15. อมรรัชช์ งามสวย และวรรณิตา สอนกองแดง(บรรณาธิการ). (2563). การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ.
สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส.


16. Susan R. James. (2013). Nursing Care of Children: Principles and Practice. St. Louis: Elsever.

17. Marilyn J. Hockenberry. (2013). Wong's nursing care of infants and children. St. Louis: Mosby/Elsevier.

18. Marilyn J. Hockenberry. (2015). Wong's nursing care of infants and children. St. Louis: Mosby/Elsevier.

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.