1497 1702 1214 1141 1475 1059 1134 1927 1390 1360 1962 1121 1539 1076 1250 1559 1118 1603 1710 1776 1000 1664 1296 1698 1393 1382 1818 1587 1577 1905 1327 1576 1724 1778 1923 1618 1389 1058 1873 1373 1814 1621 1259 1990 1871 1665 1356 1643 1419 1512 1976 1265 1411 1050 1080 1550 1179 1527 1377 1275 1409 1446 1180 1845 1510 1942 1486 1851 1531 1181 1325 1506 1902 1943 1548 1527 1157 1723 1062 1937 1924 1057 1085 1307 1810 1227 1221 1639 1766 1402 1800 1271 1903 1294 1560 1537 1109 1894 1504 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุด

1.  แสดงบัตรห้องสมุดทุกครั้งเมื่อจะมายืมหนังสือ (ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นในการยืมหนังสือ)

2.  ห้ามนำหนังสือ  สิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้ยืมออกจากห้องสมุด

3.  การคืนหนังสือต้องมาคืนที่เคาร์เตอร์ทุกครั้ง และส่งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่  ห้ามนำหนังสือไปวางบนชั้นเอง

4.  เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดเเล้วให้รวมไว้บนชั้นที่พักหนังสือ

5.  ควรหยิบหนังสือออกจากชั้นด้วยจำนวนที่พอเหมาะแก่การอ่าน

6.  ขณะลุกจากที่นั่งให้ตรวจสอบความเรียบร้อย และอย่าลืมเก็บเก้าอี้เข้าที่

7.  ห้ามนำกระเป๋า ถุงย่าม และหนังสือส่วนตัวเข้ามาในห้องสมุด  ยกเว้นสมุดบันทึก

8.  ห้ามนำอาหารและเครื่องดืมเข้ามาในห้องสมุด

9.  ห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุด  การพูดคุยกันให้ได้ยินแค่คู่สนทนาเท่านั้น

10  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก่อนออกจากห้องสมุด

11.  ไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งพิมพ์รายการเดียวกันไว้ในครอบครองเกิน  1  รายการ

12.  การจองหนังสือให้จองเฉพาะเล่มที่อยู่ระหว่างการยืมของผู้อื่น 
และเมื่อห้องสมุดได้รับคืนแล้วจะสงวนสิทธิ์ไว้ให้ผู้จอง  1  วัน


13.  งดบริการให้ยืมหนังสืออ้างอิง  วารสารปัจจุบัน  และหนังสือฉบับใหม่

14.  ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหาย 
ไม่ขีดเขียนลงในสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดโดยเด็ดขาด


15.  ส่งคืนหนังสือให้ตรงตามกำหนดเวลา 
และขอให้ปฏิบัติตามกฏระเบี
ยบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด

16.  ช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องสมุด

17.  ผู้ใด้ฝ่าฝืนกฏระเบียบอาจถูกพิจารณาถอนสิทธิ์การยืมหนังสือถึงพักการเรียน

18.  เเต่งกายสุภาพเรียบร้อย


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.