1762 1913 1052 1958 1557 1947 1646 1558 1550 1551 1789 1942 1364 1844 1291 1227 1083 1808 1001 1727 1299 1690 1244 1144 1270 1875 1334 1628 1227 1459 1246 1572 1826 1467 1144 1387 1868 1389 1325 1907 1228 1655 1598 1261 1754 1343 1407 1331 1294 1060 1992 1882 1524 1971 1804 1444 1658 1594 1381 1081 1576 1135 1340 1215 1263 1071 1724 1113 1223 1096 1961 1057 1639 1875 1506 1155 1380 1064 1758 1354 1557 1276 1379 1527 1474 1629 1164 1051 1338 1824 1882 1926 1271 1983 1270 1050 1764 1107 1717 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ตำราหลักสาขาการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต

1. เนตดา วงศ์ทองมานะ. (2563). การพยาบาลจิตเวช : แนวทางการปฏิบัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


2. พรนภา หอมสินธุ์. (2558). แนวคิด และทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น.
ชลบุรีการพิมพ์.


3. มุกดา ผดุงยาม. (2561). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์. นีโอดิจิตอล.

4. ยาใจ สิทธิมงคล, พวงเพชร เกษรสมุทร, นพพร ว่องสิริมาศ, อทิตยา พรชันเกตุ โอว ยอง(บรรณาธิการ). (2561).
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (Psychiatric Nursing). (พิมพ์ครั้งที่ 3). สแกนอาร์ต.


5. วิไลลักษณ์  พุ่มพวง. (2565). การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช. รัน ทู วิชั่นส์.

6. วันดี สุทธรังษี. (2559). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เล่ม 2. นีโอพ้อยท์(1995).

7. สายฝน เอกวรางกูร(บรรณาธิการ). (2563). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 1.
(พิมพ์ครั้งที่ 6). ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.


8. สายฝน เอกวรางกูร(บรรณาธิการ). (2563). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 2.
(พิมพ์ครั้งที่ 6). ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.


9. สมบัติ สกุลพรรณ์. (2564). การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย. สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส.

10. เอกอุมา อิ้มคำ. (2565). การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 3).
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.


11. เอกอุมา อิ้มคำ. (2564). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช: การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร. (พิมพ์ครั้งที่ 3).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


12. วาทินี สุขมาก. (2565). การวางแผนการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช เพื่อการดูแลต่อเนื่อง เล่ม 2. สวนหนังสือ.

15. Sheila L. Videbeck. (2017). Psychiatric-mental health nursing. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.