1914 1235 1836 1389 1005 1966 1906 1178 1678 1133 1323 1454 1830 1670 1911 1964 1226 1879 1445 1246 1235 1056 1796 1120 1066 1092 1499 1665 1910 1379 1922 1645 1543 1211 1791 1438 1669 1168 1730 1939 1542 1185 1578 1369 1185 1308 1092 1255 1477 1623 1924 1294 1555 1057 1751 1080 1026 1333 1115 1090 1452 1407 1352 1179 1129 1096 1863 1646 1854 1702 1698 1897 1046 1327 1933 1462 1817 1929 1533 1998 1909 1715 1485 1188 1062 1943 1672 1484 1069 1881 1229 1386 1212 1215 1422 1407 1307 1101 1483 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ตำราหลักสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

1. ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี.(2565). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). สยามพิมพ์นานา.


2. กาญจนา ศรีสวัสดิ์. (2565). การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

3. ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์(บรรณาธิการ). (2565). การพยาบาลสูติศาสตร์: ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์.
(พิมพ์ครั้งที่ 5). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


4. สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล. (2564). การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน. คลังนานาวิทยา.

5. กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2559). การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์. ส.เจริญ การพิมพ์.

6. มาลีวัล เลิศสาครศิริ. (2560). แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน. อัสสัมชัญ.

7. นันทพร แสนศิริพันธ์(บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน.
สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส.


8. มณีภรณ์  โสมานุสรณ์. (2561). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่ 14). จามจุรีโปรดักส์.

9. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์. (2560). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3. (พิมพ์ครั้งที่ 15). ยุทธรินทร์ การพิมพ์.

10. ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์(บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลมารดาและทารก เล่ม 1. พีโอดีไซน์.

11. เยาวเรศ สมทรัพย์(บรรณาธิการ). (2558). การผดุงครรภ์ เล่ม 1. หาดใหญ่ เบสท์เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส.

12. จันทรรัตน์ เจริญสันติ(บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีในระยะตั้งครรภ์.
สยามพิมพ์นานา.


13. ชลดา จันทร์ขาว. (2562). การพยาบาลทารกแรกเกิด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

14. ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง. (2560). การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ Prenatal Nursing Care. พรี-วัน.

15. ปิยะนุช ชูโต. (2563). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
เอ็น.พี.ที ปริ้นติ้ง


20. Littleton-Gibbs, L.Y. & Engebretson J. C. (2013). Maternity nursing care.  Eds. St. Louis: lsevier Mosby.
21. Cunningham F. Gary. (2018). Williams Obstetrics. ed. America: McGram Hill.
 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.