1767 1173 1015 1355 1719 1506 1189 1626 1127 1187 1228 1278 1322 1362 1722 1125 1306 1667 1141 1158 1555 1006 1400 1644 1628 1013 1556 1194 1627 1729 1171 1837 1154 1798 1527 1155 1621 1826 1794 1548 1301 1277 1854 1735 1026 1830 1319 1674 1170 1768 1428 1779 1085 1069 1074 1300 1179 1231 1048 1513 1430 1272 1009 1221 1418 1877 1913 1895 1260 1878 1582 1710 1756 1794 1907 1880 1650 1085 1099 1839 1296 1364 1371 1207 1223 1967 1263 1567 1617 1824 1668 1860 1856 1977 1251 1472 1530 1756 1095 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ตำราหลักสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

1. กิตติกร นิลมานัต และวราภรณ์ คงสุวรรณ์(บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์: กรณีศึกษา
. พีโอดีไซน์.


2. ขนิษฐา นาคะ และหทัยรัตน์ แสงจันทร์(บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 เล่ม 3.
นีโอพ้อยท์(1995).


3. ประทุม สร้อยวงค์. (2560). การพยาบาลอายุรศาสตร์. สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส.

4. เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ และรัดใจ เวชประสิทธิ์(บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 เล่ม 2.
นีโอพ้อยท์ (1995).


5. วันดี โตสุขศรี(บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1. (พิมพ์ครั้งที่ 5). เอ็นพีเพรส.

6. วันดี โตสุขศรี(บรรณาธิการ).. (2559). การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2. (พิมพ์ครั้งที่ 3). เอ็นพีเพรส.

7. วิไลวรรณ ทองเจริญ. (2558). ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). เอ็นพีเพรส.

8. ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพล คำผลศิริ, และณัฐยาน์ สุวรรณคฤหาสน์. (2561). การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส.


9. ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพล คำผลศิริ, ณัฐยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, และจิตตวดี เหรียญทอง. (2561).
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส.


10. ประทุม สร้อยวงค์(บรรณาธิการ). (2564). การพยาบาลอายุรศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). เอ็น.พี.ที.ปริ้นติ้ง.

11. รัชนี เบญจธนัง, พิมพ์จิตร์ กาญจนสินธุ์, ปราณี ทองใส, สุมิตรา สินธ์ศิริมานะ(บรรณาธิการ). (2558).
การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พี.เอ.ลิฟวิ่ง.


12. วิจิตรา กุสุมภ์(บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต: แบบองค์รวม (พิมพ์ครั้งที่ 6).
สหประชาพาณิชย์.


13. สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ และชวนพิศ ทำนอง(บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต.
(พิมพ์ครั้งที่ 9). คลังนานาวิทยา.


14. ไสว นรสาร(บรรณาธิการ). (2563). การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เล่ม 2. ไอเดีย อินสแตนท พริ้นทิ่ง.

15. เสาวนีย์ เนาวพาณิช และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล(บรรณาธิการ). (2558). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต
ทางอายุรศาสตร์. 
ภาพพิมพ์.


16. กิตติกร นิลมานัด และรัดใจ เวชประสิทธิ์(บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 เล่ม 1.
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์.


17. วณิชา พึ่งชมพู(บรรณาธิการ). (2563). การพยาบาลผู้สูงอายุ: ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจ เล่ม 2.
เอ็น.พี.ที. ปริ้นติ้ง.


21. John Tingle. (2014). Nursing law and ethics. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.     
22. LINDA HONAN PELLICO. (2013). Focus on adult health medical-surgical nursing. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS.
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.