1884 1946 1265 1393 1648 1783 1718 1531 1541 1091 1208 1386 1215 1176 1387 1852 1747 1597 1605 1179 1830 1977 1288 1186 1858 1998 1802 1123 1710 1588 1221 1369 1235 1980 1957 1092 1120 1334 1577 1238 1798 1500 1620 1617 1922 1426 1643 1111 1761 1719 1248 1503 1880 1777 1357 1891 1251 1755 1013 1199 1576 1078 1420 1097 1280 1898 1628 1897 1238 1964 1689 1750 1245 1810 1876 1194 1635 1671 1463 1235 1585 1270 1534 1720 1841 1367 1538 1468 1622 1042 1287 1949 1510 1977 1387 1715 1345 1184 1151 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

วันและเวลา เปิด – ปิด บริการ
 
        ช่วงเปิดภาคการศึกษา
 
                              วันจันทร์ – วันพฤหัส              เวลา  07.30 – 18.00 น.
                             
วันศุกร์                                  เวลา  07.30 – 17.00 น.
                              วันเสาร์                                 เวลา  08.30 – 16.30 น.
                                               
                                                        ช่วงปิดภาคการศึกษา
 
                              วันจันทร์ – วันศุกร์              เวลา  08.30 – 16.30 น.

                                                    ***************************************
           ปิดบริการ          
                                   วันอาทิตย์
                                   วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดชดเชย
                                   วันที่วิทยาลัยฯ ประกาศงดการเรียนการสอน บางโอกาส
                                   วันที่บรรณารักษ์ ติดภารกิจ เช่น ประชุม หรือ สัมมนา


หมายเหตุ                    ในบางกรณีทางงานห้องสมุดอาจเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ
                                               ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.