1569 1492 1800 1854 1574 1540 1814 1722 1267 1685 1028 1495 1061 1046 1569 1206 1488 1482 1179 1723 1420 1525 1350 1950 1245 1961 1883 1008 1293 1633 1169 2000 1538 1946 1818 1471 1932 1471 1243 1899 1054 1762 1315 1881 1826 1471 1353 1652 1953 1610 1266 1007 1077 1479 1899 1809 1237 1891 1341 1160 1285 1161 1102 1530 1411 1825 1220 1875 1310 1618 1731 1162 1998 1520 1824 1505 1312 1747 1479 1468 1416 1567 1125 1934 1795 1645 1978 1493 1859 1313 1693 1791 1484 1419 1815 1853 1180 1866 1862 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ตำราหลักสาขาการพยาบาลชุมชน

1. ดารุณี จงอุดมการณ์. (2564). การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัว
ระยะวิกฤติ
. (พิมพ์ครั้งที่ 4). คลังนานาวิทยา.


2. พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ. (2561). การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 4).
แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น.


3. วราภรณ์ บุญเชียง (2564). อนามัยโรงเรียน School Health. (พิมพ์ครั้งที่ 3). ดีไซน์ปริ้นท์ มีเดีย.

4. วันเพ็ญ ทรงคำ(บรรณาธิการ). (2563). การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้.
เอ็น.พี.ที.ปริ้นติ้ง.


5. ศิวพร อึ้งวัฒนา, และรังสิยา นารินทร์(บรรณาธิการ). (2561). การพยาบาลชุมชน: อนามัยครอบครัว
อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
. สมาร์ทโคตรติ้งแอนด์เซอร์วิส.


6. กีรดา ไกรนุวัตร และรักชนก คชไกร. (2561). การพยาบาลชุมชน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). เอนพีเพรส.

7. พรฤดี นิธิรัตน์ และสายใจ จารุจิตร(บรรณาธิการ). (2559). กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน.
ธนาเพรส.


8. ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และสุภาภรณ์ วรอรุณ. (2563). กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพชุมชน. 
(พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


9. ศิวพร อึ้งวัฒนา. (2560). การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล. สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส.
 
15. Susan F.W. and Jean F.G. (2017). Health Assessment for Nursing Practice. edition. ELSEVIER: Canada.
16. Frances A. Maurer,Claudia M. Smith. (2013). Community/Public health nursing practice: Health for families and population.  ed. St. Louis: Elsever.
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.